Шкварець Валентин Павлович

краєзнавець, доктор історичних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України
(Народився 1935 року)

Біографічна довідка

Шкварець Валентин Павлович народився 25 жовтня 1935 року в м. Кам’янка Черкаської області. Після сьомого класу Михайлівської школи, закінчив Черкаське педагогічне училище (1954), вчителював у Кам’янській школі №3. Потім була служба в армії (1954 – 1957 рр.). У 1957 – 1959 роках, після службі в армії, знову вчителював у тій же школі. У 1963 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, де був залише­ний спочатку ст. лаборантом, а потім – викладачем кафедри історії (1963 – 1965 рр.).
Навчання в аспірантурі при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, де захистив кандидатську дисертацію, був направлений на роботу в Тернопільську ака­демію народного господарства, в якій працював викладачем, старшим викладачем, до­центом, завідуючим кафедри історії, проректором з навчальної роботи. У 1972 – 1984 рр. завідував відділом науки та навчальних закла­дів Тернопільського обкому партії. З кінця 1984 до початку 1991 року завіду­вав кафедрою соціально-політичних наук Тернопільської медичної академії ім. І. Горбачевського.
У 1991 – 1998 рр. – завідувач кафедри політичної історії (з 1 жовтня 1993 р. реорганізовано в  кафе­дру українознавства) Миколаївського державного педагогічного інституту (нині Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)
З вересня 1998 року – дотепер – завідувач секції українознавства (згодом реорганізованої в кафедру) Миколаївського навчально-наукового центру, з 22 травня 2004 р. – інституту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Після докторантури в Київському національному університеті ім.Т.Шевченка, там же наприкінці 1998 р. захистив докторську дисертацію з проблем історії України.
В. П. Шкварець – член спеціалізованої Вченої ради Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова по захисту кандидатських та докторських дисертацій з історії України і всесвітньої історії, член вченої ради Миколаївського державного університету ім. П. Могили (нині Чорноморський національний університет імені Петра Могили) по захисту кандидатських дисертацій з політології, входить до редколегій ряду місцевих і центральних видань, з 1994 р. – член журі з присудження премії імені М. М. Аркаса, активіст Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка.
40 років працює у вищих навчальних закладах України. В коло його наукових інтересів входять проблеми історії України, національної культури, історії держави і права України, українського державотворення та його етапів, української еміграції, історичного краєзнавства, а також питання всесвітньої історії. Є автором більше 400 наукових праць, серед них 52 – мо­нографії, книги, навчальні посібники, зокрема: «Історія України в особах» в двох частинах (1993-1994рр.), «Короткий довідник з історії України» (1994), «Шануючи пам’ять патріота України. Документи і матеріали про життя і творчість М. М. Аркаса» (1996), «Миколаївщина: погляд крізь віки. Нарис історії» (1994), «Історія держави і права України» (1998), «Корифеї укра­їнської науки. Нариси про визначних діячів науки і техніки» (2000), «Етапи державотворення в Україні» (2002), «Історія української еміграції» (2002), «Миколаївщина першого десятиліття незалежної України» (1991-2001), (2002), «Історія рідного краю. Миколаївщина: погляд крізь віки» (2002), «Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність» (2002), «Ілля Львович Борщак: життя, діяльність, творчість» (2003) та ін.
Впродовж 1994-2002 рр. брав участь у 10-ти Міжнародних наукових конференціях (Київ, Кі­ровоград, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ніжин, Одеса, Донецьк, Хар­ків, Чернівці).
В. П. Шкварець має державні нагороди – орден «Знак Пошани» (1979), медалі «За доблесну працю» (1970) і «За трудову відзнаку» (1983). 1990 року Державний Комітет СРСР з народної освіти нагородив його медаллю «За відмінні успіхи у розвитку вищої школи СРСР”.
Доктор історичних наук, професор, академік, завідувач кафедри українознавства Миколаївського навчального центру Одеського національного університету, з червня 2000 року – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат культурологічної премії імені Миколи Аркаса за 1996 рік – за книгу «Історія української культури», а також у 2002 році – за книгу до 65-річчя Миколаївської області «Миколаївшина: лі­топис історичних подій».

Окремі видання

 • Шкварець, В. П. Ілля Борщак. Життя, діяльність, творчість: [монографічне дослідження]. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили; Одеса: Вид-во ТОВ ВіД;  2002. – 136 с.:  іл.

Співавтор, редактор

 • Бабійчук, Г. В. Історичне краєзнавство Миколаївщини наприкінці XVIII – на початку XXI століття : монографія / Г. В. Бабійчук, В. П. Шкварець. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 364 с. – До 100-річчя Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського .
 • Історія рідного краю. Миколаївщина : навчальний посібник / авт. кол.: М. М. Шитюк (кер. авт. кол.), О. О. Баковецька, Н. М. Буглай та ін. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с. : іл. – У надзаг.: Миколаївська обл. держ. адміністрація, Миколаївська обл. рада нар. депутатів, навч.-наук. ін-т історії, політології та права Миколаївського нац. університету ім. В. О. Сухомлинського.
 • Історія України : [навч. посібник] / В. П. Шкварець, В. В. Щукін, В. І. Друмов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Миколаїв : [б. и.], 1997. – 346 с.
 •  Історія України в особах : [навч. посібник]. Ч. 1 / Ред. В. П. Шкварець. – Миколаїв : [б. и.], 1993. – 236 с.
 •  Історія України в особах : [навч. посібник]. Ч. 2 / Ред. В. П. Шкварець. – Миколаїв : [б. и.], 1993. – 440 с.
 • Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область : [наук.-публіц. вид.] / ред.кол.: О. М. Гаркуша, М. М. Шитюк, В. П. Шкварець, А. М. Бахтін та ін.; відп. ред. Д. В. Козлик, С. В. Рябова, Н. Ю. Солодухіна. – Миколаїв : Вид-во ПП Шамрай, 2008. – 864 с.
 • Шитюк, М. М. Голод 1946-1947 років на території Миколаївщини : [істор. вид.] / М. М. Шитюк, В. П. Шкварець, О. О. Баковецька [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2009. – 198 с. : іл.
 • Шитюк, М. М. Німці Півдня України : історія і сучасність : [монографія] / М. М. Шитюк , В. П. Шкварець, М. Е. Козирева [та ін.]. – Миколаїв : РВВ МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – 424 с.
 • Шкварець, В. П. Друга світова війна 1939-1945 рр. : український вимір : монографія / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко ; за ред. В. П. Шкварця. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 250 с. : іл.
 • Шкварець, В. П. Історіософія та історіографія голодів-людоморів на Миколаївщині : [наукове історіографічно-краєзнавче видання] / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Видавець Шамрай П. М., 2008. – 288 с. : іл.
 • Шкварець, В. П. Історія рідного краю. Миколаївщина : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник. – 2-ге вид., доопр., випр., доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили ; Одеса : ТОВ ВІД, 2003. – 280 с. : іл. – У надзаг. : М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили.
 • Шкварець, В. П. Миколаївська Пересадівка : історія і сучасність : історико-краєзнавчий нарис / В. П. Шкварець, А. В. Бец; [за заг. ред. В. П. Шкварця]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 112 с. : іл.
 • Шкварець, В. П. Миколаївщина: погляд крізь століття : нарис історії / В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник. – Миколаїв, 1994. – 386с.
 • Шкварець, В. П. Повоєнна та сучасна Миколаївщина : [монографічне історико-краєзнавче видання] / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Вид-во ПП Шамрай, 2008. – 300 с. : іл.
 • Шкварець, В. П. Поет із душею історика : рецензія-відгук на книжку В. Бойченка “Історія словесності південного Прибужжя” / В. П. Шкварець // Не маємо права забути : вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурка / авт., упор. В. О. Жадько. – Київ : [б. и.], 2019. – С. 45-47.
 • Шкварець, В. П. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. : український вимір : [наук. вид.] / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. – 2-ге вид., випр. та доп. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 200 с. : іл.

Публікації у збірниках, альманахах

 • Гузенко, Ю. І. Громадська благодійність другої половини XIX-початку XX століть на Півдні України: історіографія проблеми / Ю. І. Гузенко, В. П. Шкварець //  Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VI Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2006.  – С. 19-23.
 • Гузенко, Ю. І. Діяльність Миколаївського товариства взаємного кредиту наприкінці XIX-на початку ХХ ст. / Ю. І. Гузенко, В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 168-170.
 • Гузенко, Ю. І. До 70-річчя від дня народження нашого земляка Б. М. Мозолевського – історика, археолога, скіфолога, поета / Ю. І. Гузенко, В. П. Шкварець, Г. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 329-333.
 • Гузенко, Ю. І. Про відомих краєзнавців Миколаївщини минулого / Ю. І. Гузенко, В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 312-316.
 • Попова, Г. С. Ілля Львович Борщак. (До 115-річчя від дня народження) / Г. С. Попова, В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2006. – С. 248-250.
 • Шкварець, В. П. Із історії отаманщини на Миколаївщині в роки Української національно-демократичної революції та визвольних змагань (1919-1922) / В. П.Шкварець, Ю. И. Гузенко // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2006. – С. 128-131.
 • Шкварець, В. П. Перший зимовий похід армії УНР миколаївськими шляхами / В. П. Шкварець //  Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008.  – С. 120-122.
 • Шкварець, В. П. Пилип Орлик, його Конституція і Миколаївщина (до 300-річчя конституції Пилипа Орлика) / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко //  Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2010. – С. 296-300.
 • Шкварець, В. П. Про сучасні оцінки Східної війни 1853 – 1856 рр. І «нову версію» про неї / В. П. Шкварець, Ю. І. Губенко //  Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008. – С. 112-115.
 • Шкварець, В. П. Про сучасну історичну науку Миколаївщини / В. П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 283-288.
 • Шкварець, В. П. Селянські повстансько-партизанські політичні утворення (формування) державного типу в Миколаївському краї (далі буде) / В. П. Шкварець //  Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. Вип.1. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – С. 81-91.
 • Шкварець, В. П. Українське козацтво та Запорозька Січ як одна з провідних органічних складових історичної творчості М.М. Аркаса / В. П. Шкварець //  Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. Вип.1. – Миколаїв : ОІППО, 2008. – С. 58-65.
 • Шкварець, В. П. Чи боровся отаман Пилип Хмара за Україну на Миколаївській землі? / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко //  Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008.  – С. 337-338.

Журналіст

 • Анатолию Харлановичу – 70! : [жизнь и творчество поэта] / В. Шкварец // Южная правда. – 2006. – №75(8 июля). – С. 3.
 • Ещё одно замечательное имя возвращается на родину : [конструкторско-космический гений М. Ф. Решетнев] / В. Шкварец // Вечерний Николаев. – 2008. – №20(21 февр.). – С. 8.
 • З історичного роду : [М. М. Аркас-третій (молодший)] / В. Шкварець // Рідне Прибужжя. – 2006. – №158-159(28 груд.). – С. 5.
 • “Історія України-Русі” Миколи Аркаса / В. Шкварець // Історія України. – 2010. – №6-7(лютий). – С. 33-35.
 • Космічний геній повертається… : [Решетньов Михайло Федорович – талановитий учений, конструктор, засновник наукової та конструкторської шкіл у галузі ракетно-космічної техніки] / В. Шкварець, Є. Горбуров, Ю. Гузенко // Рідне Прибужжя. – 2007. – №134(13 листоп.). – С. 3.
 • Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) / В. Шкварець // Історія України. – 2010. – №6-7(лютий). – С. 36-40.
 • Східна (Кримська) війна в українській історії: багато голосів-єдиний погляд : (До 155-річчя її початку) / В. Шкварець, Ю. Гузенко, Є. Горбуров // Рідне Прибужжя. – 2008. – №53(13 трав.). – С. 3. – продовж. див.:№55(17 трав.); №56(20 трав.)

Література про життя і творчість

 

 • Бойченко, В.  Шкварець Валентин Павлович / В. Бойченко // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується / ред. І. Б. Марцінковський [та ін.]. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 546-547.
 • Шкварець Валентин Павлович : [біогр. довідка] // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса : альманах / уклад. І. І. Александренко ; передм. Т. В. Березовської. – 2-ге вид., доп. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2006. – С. 94-95.

Web-ресурси

 • Основні віхи життя і діяльності : Шкварець Валентин Павлович : https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/biobiblpokaz/9/8.pdf, вільний. – Дата останнього доступу : 14.07.2020. – Назва з екрана.
 • Шамрай, О. Г. Шкварець Валентин Павлович [Електронний ресурс] : стаття з книги «Відомі особистості Кам’янщини» // Всеосвіта : веб-сайт. – Режим доступу :  https://vseosvita.ua/library/kraeznavcij-material-statta-pro-vidomih-ludej-ridnogo-krau-skvarec-valentin-pavlovic-313726.html, вільний. – Дата останнього доступу : 14.07.2020. – Назва з екрана.
 • Шкварець Валентин Павлович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкварець Валентин Павлович. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 16.09.2020. – Дата перегляду : 14.07.2020.